Regulamin RODO


Przetwarzanie danych osobowych


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Narciarska "Pietkiewiczówka"Krzysztof Pietkiewicz z siedzibą w Szklarska Poręba (58-580) przy ul. Turystycznej 11.

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Stacja Narciarska "Pietkiewiczówka" Krzysztof Pietkiewicz jest Krzysztof Pietkiewicz dostępny pod adresem e-mail: kp.pietkiewicz@gmail.com

3. Inspektor ochrony danych w Stacja Narciarska "Pietkiewiczówka" Krzysztof Pietkiewicz nie został wyznaczony;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania świadczeń, umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń z nią związanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Stacja Narciarska "Pietkiewiczówka" Krzysztof Pietkiewicz polegają na wzajemnych operacjach handlowych, koordynacji działań handlowych, marketingowych, szkoleniowych, oferowaniu klientom produktów i usług, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wiedzy w przedmiocie prowadzonej działalności;

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji (6 lat).

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;